คอมพิวเตอร์ไม่ติด?

คอมพิวเตอร์ไม่ติด แก้อย่างไร?
3 คำตอบ 3