ทำไฟในนำ้มันตะเกียงดับแบบไม่ได้ตั้งใจจะเป็นอะไรไหม?

6 คำตอบ 6