คำสอนพระพุทธศาสนาสืบทอดมาถึง2,500 กว่าปี เพราะเหตุปัจจัยใด?

4 คำตอบ 4