ระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จและคนที่ไม่ประสบความสำเร็จกันว่าจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?

2 คำตอบ 2