เราสามารถนำน้ำทะเลมาช่วยลดปัญหา สภาวะโลกร้อน (เพิ่มพื้นที่ป่า) และนำมาเข้ากระบวนการกลั่น เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนนำ้จืดในอนาคต ได้หรือไม่?

2 คำตอบ 2