สํานวนไทย ไม่เป็นสับปะรด หมายถึง เป็นอย่างไร?

3 คำตอบ 3