คำพูดแบบไหน? กระตุ้นต่อมหงุดหงิดมากที่สุด?

7 คำตอบ 7