ไม่ประสงค์ออกนาม
ไม่ประสงค์ออกนาม ถามใน การศึกษาและการอ้างอิงช่วยแนะนำการทำการบ้าน · 7 ปี ที่ผ่านมา

ผลดี อิทธิพล ของ วัฒนธรรม ต่าง ชาติ ที่ มี ต่อ สังคม ไทย?

2 คำตอบ

คะแนนความนิยม
 • 7 ปี ที่ผ่านมา
  คำตอบที่โปรดปราน

  ผลดีก็คือสามารถนำประยุกต์ใช้ทำให้เกิดการพัฒนา

  การเจริญในด้านต่างๆทำให้ประเทศเกิดความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

  เช่น การศึกษา การนำเอาเทคโนโลยี

  มาพัฒนาทางการแพทย์ ทางการเมืองจะเห็นได้จากการ

  นำระบอบประชาธิปไตยมาใช้ซึ่งได้รับอิทธิพลจากประเทศในยุโรป

  และทางเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจเป็นแบบเสรีนิยม หรือทุนนิยม

  ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากที่สุด

  ผลเสียคือ การรับวัฒนธรรมต่างชาติ ทำให้ห้วิถีชีวิตคนไทย

  เปลี่ยนแปลงไป ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจ

  มีความอบอุ่นน้อยลง มีการชิงดีชิงเด่น ความสัมพันธ์เปลี่ยนเป็น

  แบบทุติยภูมิ การรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาใช้มากๆ

  จะถูกกลืนกินทางวัฒนธรรม ขาดเอกลักษณ์ของตัวเอง

  การเลือกที่จะรับวัฒนธรรมต่างชาติควรเลือกรับให้เหมาะสมกับสังคม

  และวิถีชีวิตของคนไทยโดยไม่ให้ถูกวัฒนธรรมอื่นกลืนกินไปหมด

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • 7 ปี ที่ผ่านมา

  ขอยกตัวอย่าง

  วัฒนธรรมการตรงต่อเวลา การนัดหมาย การให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว

  ระเบียบในสังคมที่มาจากการเห็นชอบและปฏิบัติตามกันในชุมชน

  วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหาร มีความหลากหลาย ทำให้เกิดการพัฒนาด้านการผลิต

  การรับประทานอาหาร ทำให้เกิดการยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมใน

  คนส่วนมาก

  นำไปสู่การแลกเปลี่ยน แน่นอนว่า มีส่วนหนึ่งที่ปลุกจิตสำนึกรักบ้านเกิดเมืองนอน

  และวัฒนธรรมหากเกรงการกลืนของวัฒนธรรมสังคมอื่นต่อสังคมไทย เราก็สอน

  ให้เด็กของเรารู้จักและคุ้นเคยกับวัฒนธรรมไทยซึ่งทำได้โดยให้เข้าใจถึงสังคมที่

  ต่างจากเราด้วยค่ะ

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
ยังคงมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ หาคำตอบของคุณได้ด้วยการเริ่มถามเลยในตอนนี้