มีความคิดเห็นความรู้สึกอย่างไรเมื่ออ่านข่าวนี้?

ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งนายกฯถอนพาสปอร์ตทักษิณ เมื่อวันที่ 12 ก.พ.56 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้สั่งการกระทรวงการต่างประเทศแก้ไขการออกหนังสือเดินทางทักษิณ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ.2548 ข้อ 21 และให้รายงานผลการดำเนินการกลับภายใน 30... แสดงเพิ่มเติม ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งนายกฯถอนพาสปอร์ตทักษิณ

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.56 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้สั่งการกระทรวงการต่างประเทศแก้ไขการออกหนังสือเดินทางทักษิณ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ.2548 ข้อ 21 และให้รายงานผลการดำเนินการกลับภายใน 30 วัน
ทั้งนี้เพราะตรวจสอบแล้ว กระทรวงการต่างประเทศอนุมัติหนังสือเดินทางให้ทักษิณตามข้อมูลเก่าก่อนศาลฎีกาจะพิพากษาจำคุกทักษิณ อีกทั้งทักษิณหลบหนีจนชื่อถูกขึ้นบัญชีต้องห้ามเดินทางออกนอกประเทศ

เมื่อถามว่า นายกฯเป็นน้องสาวทักษิณ ผู้ตรวจการฯจะคาดหวังแค่ไหน นายรักษเดชาตอบว่า โดยหน้าที่รับผิดชอบ นายกฯดำเนินการตามกฎหมาย เพราะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศ
6 คำตอบ 6