สิ่งมีชีวิตชนิดใดบนโลกที่มีอายุยืนนานที่สุด ทั้งในอดีตและปัจจุบัน?

5 คำตอบ 5