"พรปีใหม่ที่ต้องการ และทำอย่างไรจึงได้พรนั้น"?

พุทธศาสนาเน้นการปฏิบัติ เพียงพรที่ดี หรือความคาดหวังที่ดี เจตนาที่ดี ไม่น่าจะเพียงพอที่จะทำให้เรา ได้รับพรนั้นๆ ที่เราต้องการได้ คุณคิดอย่างไรในเรื่องนี้
7 คำตอบ 7