นักรบอาชีพผู้ควรแก่พระราชา ประกอบด้วยองค์สี่ประการ คือ?

"นักรบอาชีพที่ประกอบด้วยองค์ ๔ ประการ ย่อมเป็นผู้ควรแก่พระราชา เป็นผู้ที่พระราชาควรใช้สอย ถึงการนับว่าเป็นองค์อวัยวะของพระราชา. องค์สี่ประการ อย่างไรเล่า? สี่ประการ คือ นักรบอาชีพในกรณีนี้ เป็นผู้ฉลาดในฐานที่ตั้ง เป็นผู้ยิงได้ไกล เป็นผู้ยิงได้เร็ว และเป็นผู้ทำลายกองทัพใหญ่ ๆ... แสดงเพิ่มเติม "นักรบอาชีพที่ประกอบด้วยองค์ ๔ ประการ ย่อมเป็นผู้ควรแก่พระราชา เป็นผู้ที่พระราชาควรใช้สอย ถึงการนับว่าเป็นองค์อวัยวะของพระราชา. องค์สี่ประการ อย่างไรเล่า? สี่ประการ คือ นักรบอาชีพในกรณีนี้
เป็นผู้ฉลาดในฐานที่ตั้ง
เป็นผู้ยิงได้ไกล
เป็นผู้ยิงได้เร็ว
และเป็นผู้ทำลายกองทัพใหญ่ ๆ ได้."

เมื่อเปรียบกับภิกษุ ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ คือ เป็นอาหุเนยยบุคคล ปาหุเนยยบุคคล ทักขิเณยยบุคคล อัญชลิกรณียบุคคล

อธิบายได้ไหมว่าภิกษุผู้ฉลาดในฐานที่ตั้ง เป็นอย่างไร
ภิกษุผู้ยิงไกล เป็นอย่างไร
ภิกษุผู้ยิงได้เร็ว เป็นอย่างไร
ภิกษุผู้ทำลายกองทัพใหญ่ได้ เป็นอย่างไร
อัพเดต: นึกว่าจะมาช้าไปแล้ว ขอบคุณคุณนักบุญค่ะที่เข้ามาร่วมตอบ ขออนุญาตเฉลยค่ะ เป็นตอนหนึ่งจาก อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย หน้า ๘๙๙ "ภิกษุ ท.! ภิกษุที่ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน คือ เป็นอาหุเนยยบุคคล ปาหุเนยยบุคคล ทักขิเณยยบุคคล อัญชลิกรณียบุคคล... แสดงเพิ่มเติม นึกว่าจะมาช้าไปแล้ว
ขอบคุณคุณนักบุญค่ะที่เข้ามาร่วมตอบ
ขออนุญาตเฉลยค่ะ
เป็นตอนหนึ่งจาก อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย หน้า ๘๙๙
"ภิกษุ ท.! ภิกษุที่ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน คือ เป็นอาหุเนยยบุคคล ปาหุเนยยบุคคล ทักขิเณยยบุคคล อัญชลิกรณียบุคคล เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.

...ภิกษุที่เป็นผู้ฉลาดในฐานที่ตั้ง คือ ภิกษุผู้มีศีล สำรวมด้วยปาติโมกขสังวร ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ว่าเป็นโทษเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย.

...ภิกษุที่เป็นผู้ยิงได้ไกล ย่อมเห็นตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบ ซึ่งรูปใด ๆ อันเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน ที่เป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต มีในที่ใกล้หรือในที่ไกล อย่างนี้ว่า "รูปทั้งปวงนั้นไม่ใช่ของเรา ไม่เป็นเรา ไม่ใช่ตััวตนของเรา" (ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็มีข้อความที่ตรัสไว้อย่างเดียวกัน)

...ภิกษุที่เป็นผู้ยิงได้เร็ว ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่า "นี้ทุกข์ นี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ นี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์&quo
3 คำตอบ 3