ขอทราบความเห็น และคำนิยามของคำว่า "กฏ" เช่นกฏต่างๆในธรรมชาติ คืออะไร?

ตอบตามความคิดเห็น หรือความเข้าใจของคุณเองก็ได้ครับ
อัพเดต: กฏ มีคำนิยาม หรือความหมายแตกต่าง ไปจาก ทฤษฏี อย่างไรบ้างครับ?
ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งสองคำนี้ มีอะไรที่เหมือนกัน และต่างกันครับ?
4 คำตอบ 4