ยุคดิจิตอล ควรนับเริ่มที่ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ใด?

4 คำตอบ 4