อะไรจะเกิดขึน หากระบบถ่วงดุลของประเทศมีความเสื่อม?

ประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยพระองค์ทรงใช้อำนาจผ่านทางกระบวนการ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ หากกระบวนการทั้งสามนี้ มีจุดอ่อนจุดด้อยเกิดขึ้นแล้ว เตาสามเส้านี้ จะถ่วงดุลกันได้หรือไม่อย่างเร เช่นสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ ตุลาการ ก้อนโต บริหารโตพอประคับประคอง... แสดงเพิ่มเติม ประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยพระองค์ทรงใช้อำนาจผ่านทางกระบวนการ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ หากกระบวนการทั้งสามนี้ มีจุดอ่อนจุดด้อยเกิดขึ้นแล้ว เตาสามเส้านี้ จะถ่วงดุลกันได้หรือไม่อย่างเร เช่นสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ ตุลาการ ก้อนโต บริหารโตพอประคับประคอง นิติบัญญัติเป็นเสมือกรวดก้อนหนึ่ง สมาชิกพิจารณาเหมือนที่เข้าใจหรือไม่
4 คำตอบ 4