ทำไมเราต้องปรองดอง เมื่อเราเป็นประชาธิปไตย?

ผมสงสัย เรียกร้องหาความปรองดองในระดับประเทศ
ระดับครอบครัวที่รักประชาธิปไตย ในแง่ความคิด ความเห็น
เขายังมีเอกภาพ ของเขาเองอยู่เลย (ไม่เชื่อไปคุยกับสามี หรือภรรยาดู)
บรรยากาศบ้านเมืองขณะนี้ก็ถกต้องแล้วมิใช่หรือครับ หรืออย่างไร
อัพเดต: หำไม่เราไม่สนับสนุนให้คนทะเลาะกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยไม่ใช้ความรุนแรง เมื่อเราบอกว่าประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่ดีที่สุด เราก็ต้องให้สิทธิเสรีทางความคิด (สำคัญที่สุด) เมื่อสุดท้ายแล้วเราส่วนรวมประกาศต่อชาวโลกเขาแล้วว่าเราประชาธิปไตย ก็ต้องตามรูปแบบของประชาธิปไตย เป็นสุดท้ายและเป็นที่สุดของปํญหาดีไหมครับ
8 คำตอบ 8