จากเหตการณ์ที่ประเทศประสบ กับความผันผวนของโลก?

ประเทศไทยมีชัยภูมิที่สำคัญในย่านนี้ เป็นที่หมายปองของมหาอำนาจ เราจะถูกโอ๋ ถูกให้ความสำคัญ คำถามคือ เราพลเมืองของประเทศนี้ ที่มีวิถีพุทธเป็นแนวทางดำเนิน เรามีความสุขตามอัตตภาพ ทุกวันนี้เรากระทบเพราะอะไร เหตุผลที่แท้จริงคืออะไร พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เป็นอนิจจัง เกิด แก่ เจ็บ ตาย... แสดงเพิ่มเติม ประเทศไทยมีชัยภูมิที่สำคัญในย่านนี้
เป็นที่หมายปองของมหาอำนาจ
เราจะถูกโอ๋ ถูกให้ความสำคัญ
คำถามคือ เราพลเมืองของประเทศนี้
ที่มีวิถีพุทธเป็นแนวทางดำเนิน
เรามีความสุขตามอัตตภาพ
ทุกวันนี้เรากระทบเพราะอะไร เหตุผลที่แท้จริงคืออะไร
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
เป็นอนิจจัง เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสังขารที่ปรากฏ
การกระทำเพื่อถึงพระเจ้า ถึงศาสดา พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตรัสไว้
สมาชิกเข้าใจพิจารณามีข้อเสนออย่างไรครับ
4 คำตอบ 4