นิพพาน กับประชาธิปไตย?

ไปด้วยกัน หรือลึกซึ่งต่างกัน
ตกลงในช่วงชีวิตจะไปนิพพานหรือได้ประช่าธิปไตย
ขณะดำรงชีพอยู่นี้ อะไรก่อนดีครับ
อัพเดต: ตั้งคำถามนี้ ก็อยากเชิญชาวพุทธให้เกิดปัญญา
ชาวต่างศาสนาก็ได้สะดุ้งติด
จะอะไรกันนัก คนเกินร้อยปีมีกี่คน
โลกหน้า จะดีกว่าโลกนี้จริงหรือ
ลูกหลานที่ไปก่อนมาบอกหรือเปล่า
ปัจจุบันขณะนี้แหละ คือตัวตนนะ เชื่อเถอะ
4 คำตอบ 4