เมื่อการเมืองเป็นของเล่น แล้วมีคนมาทำให้มันเป็นของจริงไหม?

จริงไม เชือไหม นักปกครองทำเล่นๆ ประชาชนไม่เล่นด้วย
7 คำตอบ 7