ไตรลักษณ์ ท่านเข้าใจอย่างไร?

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไตรลักษณ์ เชื่อไหม จริงไหม
อย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียด คืออะไร
11 คำตอบ 11