เมื่อเราต้องเสียภาษี เพื่อการพัฒนาประเทศ?

แค่การอ้างว่าเราเป็นผู้เสียภาษี
นั่นคือหน้าที่ของเรา เราไม่คิดที่จะ
รักษาสิทธิของเราบ้างหรือ
ในฐานพลเมืองของชาติ
7 คำตอบ 7