ศาสนาใดกำเนิดเกิดก่อนในโลกนี้..! ฮินดูกับพรามห์ศาสนาใดกำเนิดก่อนกัน?

ส่นฉันคือ..พุทธโดยแท้ แม้แต่..ศาลอะไรก็ตามจะปฏิบัติตามแม่ ไม่ให้มีแม้แต่ในบ้านสักหลัง
8 คำตอบ 8