เบอร์โทรศัพท์ของคนรู้จักของคุณ คุณใช้วิธีจำหรือจด หรือเก็บไว้ในเครื่อง?

14 คำตอบ 14