"กติกา" ในการใช้ชีวิตคืออะไรคะ?

การใช้ชีวิตย่อมมีข้อกำหนด อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ และถ้าไม่ปฏิบัติตามกติกาอาจจะต้องได้รับโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะสังคมเล็กๆ หรือสังคมใหญ่จะอยู่ร่วมกันได้จะต้องอาศัยกฏ กติกา คุณสร้างข้อกำหนดให้ตัวเองกันอย่างไรคะ?
17 คำตอบ 17