"ปฏิบัติธรรมคืออย่างไร ปฏิบัติธรรมสำเร็จ วัดด้วยอะไร"?

อัพเดต: พบคำถามว่า "เขาก็ปฏิบัติธรรมอยู่ แต่ทุกข์ก็ยังไม่คลาย " จึงสงสัยว่า เราเข้าใจคำว่า "ปฏิบัติธรรมกันอย่างไร" ถือว่าพวกเราช่วยกันทบทวน ความเข้าใจในเรื่องนี้ ให้ถูกต้องตามหลักธรรม ขอบคุณทุกๆ คำตอบครับ
อัพเดต2: พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต)บอกว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการเอาธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต การปฏิบัติธรรมที่แท้จริง ต้องมีอยู่ตลอดเวลา เพราะเราทุกคนมีหน้าที่ต้องดำเนินชีวิตให้ดีงามถูกต้อง การวัดผลการปฏิบัติธรรม-ให้ดูใจของตนเองว่ามีโลภ โกรธ หลงไหม แล้วละคลายไปได้แค่ไหน มีความก้าวหน้าในเรื่องนี้แค่ไหนเพียงไร... แสดงเพิ่มเติม พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต)บอกว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการเอาธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต การปฏิบัติธรรมที่แท้จริง ต้องมีอยู่ตลอดเวลา เพราะเราทุกคนมีหน้าที่ต้องดำเนินชีวิตให้ดีงามถูกต้อง

การวัดผลการปฏิบัติธรรม-ให้ดูใจของตนเองว่ามีโลภ โกรธ หลงไหม แล้วละคลายไปได้แค่ไหน มีความก้าวหน้าในเรื่องนี้แค่ไหนเพียงไร มีความคิดประทุษร้ายต่อผู้อื่นหรือไม่ มีความเกลียดชังผู้อื่นหรือไม่ มีความต้องการในทางที่เห็นแก่ตนมากมายแค่ไหนเพียงไร มีความลุมหลงเพลินเพลินมัวเมาแค่ไหนเพี่ยงไร ใจตัวเองรู้ ถึงจะปฏิบัติมีศิลเคร่งครัดแค่ไหนเพียงไร หรือได้ฌาณสมาบัติ มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไร ฯ ไม่ใช่เครื่องวินิจฉัย
10 คำตอบ 10