สองคุณลักษณะของผู้บริหาร(เจ้านาย)ที่คุณอยากได้?

คนหนึ่งเป็นกันเอง เข้าถึงได้ง่าย จนบางทีลูกน้องมักขาดความเกรงใจและไม่เคารพ
คนหนึ่งวางตัว เว้นช่องว่างระหว่างนายและลูกน้องอย่างชัดเจน ลูกน้องเกรงใจและยำเกรง
ทั้งสองคนเป็นผู้บริหารที่เก่ง ทุกๆด้านพอกัน แต่ลักษณะต่างกัน และแบบไหนกันที่เราอยากได้
14 คำตอบ 14