"เราควรอ่านตำรับตำรามากๆ หรือศึกษาพระไตรปีฎก ด้วยหรือไม่ในการฝึกปฏิบัติ"?

8 คำตอบ 8