ศาสตร์และศิลป์การปกครองคนหมู่เยอะ?

การอยู่ รวมกันในสังคม จะเป็นบริษัท หรือองค์กร จากร้อยพ่อพันธุ์แม่ จะมีศาสตร์และศิลปะในการปกครองอย่างไร
9 คำตอบ 9