ในความคิดของคุณ คุณธรรมที่ผู้ปกครอง"ต้อง"มี คืออะไร?

คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่า "ความซื่อสัตย์สุจริตและการเสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นส่วนหนึ่งของคุณธรรมที่ผู้ปกครองต้องมี" ถามจริงจริง คุณรู้สึกอย่างไรกับความคิดดังกล่าว
15 คำตอบ 15