เชื่อหรือไม่ว่าผีไม่มีในโลก?

..........ขอความเห็นหน่อยขอรับ

อัปเดต:

เป็นไปได้ไหมว่า สิ่งที่เราเห็นอาจเป็นเพียง จิตของเราสร้างภาพนั้นขึ้นมาเพราะความกลัวหรือความคิดถึงมากๆๆๆ

อัปเดต 2:

ทุกคนเข้าใจกันว่า ผี คือวิญญาณของคนที่

ตายแล้ว แล้ววิญญาณนั้นคืออะไร ถ้าคนเราไม่มีวิญญาณ คนเราก็สามารถเคลื่อนที่ได้

โดยระบบอวัยวะของร่างกาย ดั้งนั้นวิญญาณก็ไม่มีจริง ใช่หรือไม่ เหตุผลนี้พอพิสูจน์ได้ไหมว่าวิญญาณไม่มีจริง...

10 คำตอบ

คะแนนความนิยม
 • ไม่ประสงค์ออกนาม
  1 ทศวรรษ ที่ผ่านมา
  คำตอบที่โปรดปราน

  ผมเชื่อครับ เพราะแม้แต่ในบทสวด เจริญน้ำพระพุทธมนต์ ที่พระสวดตอนทำบุญขึ้นบ้านใหม่ บทนี้ พระพุทธเจ้าทรงประทานให้พระไว้สวดเลยครับ ลองอ่านตำนานของบทสวดมนต์บทนี้เลยครับ

  ในสมัยพุทธกาล มีพระภิกษุจำนวน ๕๐๐ รูป ในนครสาวัตถี ครั้นได้เรียนกัมมัฏฐานในสำนัก สมเด็จพระบรมศาสดา แล้วหลีกไปหาที่สงัดเงียบ สำหรับเจริญวิปัสสนา เดินทางไปได้สิ้นระยะทางประมาณ ๑๐๐ โยชน์

  ถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ชาวบ้านเหล่านั้นได้เห็นพระภิกษุ มีความยินดี นิมนต์ให้นั่ง บนอาสนะอันสมควร แล้วอังคาสด้วยข้าวยาคู เป็นต้น พร้อมทั้งถามว่า พระผู้เป็นเจ้าทั้ง หลายจะไป ณ ที่แห่งใด

  ภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวว่า เราจะไปแสวงหาสถานที่สบาย สำหรับปฏิบัติธรรมตลอดไตรมาส ชาวบ้านเหล่านั้นจึงกล่าวว่า จากนี้ไปไม่ไกลนัก มีป่าชัฏเป็นที่สงัด เงียบเป็นที่รื่นรมย์ ขอนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย โปรดจงเจริญสมณธรรม ในที่นั้น ตลอดไตรมาสเถิด

  ข้าพเจ้าทั้งหลายจะขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ และรักษาศีลในสำนักของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย พระภิกษุทั้งหลายรับนิมนต์แล้วก็ออกเดินทางเข้าไปสู่ป่าชัฏ เพื่อเจริญสมณธรรม

  ฝ่ายพวกรุกขเทวดาที่สิงสถิตอยู่บนต้นไม้ในป่านั้น ต่างพากันคิดว่า พระผู้เป็นเจ้าทั้ง หลายมาอาศัยอยู่ที่โคนต้นไม้ของเรา ตัวเราและบุตรภรรยาขึ้นอยู่บนต้นไม้นี้ จักไม่เป็นการบังควร ดูว่าจะไม่เคารพ พวกรุกขเทวดาทั้งหลาย จึงพากันลงจากต้นไม้ มานั่งอยู่เหนือพื้นดิน ได้รับความลำบากมิใช่น้อย พวกรุกขเทวดาผู้ใหญ่ ได้พูดปลอบใจเทวดาผู้น้อยว่า ไม่เป็นไรหรอกชาวเราเอ๋ย… พระผู้เป็นเจ้าเหล่านี้คงจะอยู่ ณ ที่นี้ไม่นาน รุ่งขึ้นท่านก็คงจะจาริกไปที่อื่น ชาวเราทั้งหลาย จักได้กลับขึ้นไปอยู่บนวิมานของเราเหมือนเดิม

  รุ่งสาง พระสุริยะก็ฉายแสงส่องลงมายังภาคพื้นปฐพี เหล่าภิกษุทั้งหลาย ก็พากัน ออกเที่ยวบิณฑบาตภายในหมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากป่านั้นนัก

  พวกเทวดาต่างพากันคิดว่า ดีหละ พระเป็นเจ้าทั้งหลายคงจะย้ายที่อยู่ กันสิ้นแล้ว จึงพากันขึ้นไปสถิตยังต้นไม้ของตนตามเดิม

  เหตุการณ์เป็นเช่นนี้ ล่วงเวลาไปครึ่งเดือน พวกรุกขเทวดาจึงพากันคิดว่า ชะรอยพระเป็นเจ้าคงจะอยู่ ณ ที่นี้ถ้วนไตรมาสเป็นแน่ เห็นทีชาวเราคงจะต้องลำบากไปตลอดไตรมาสด้วย เห็นทีชาวเราทั้งหลายจะต้องทำอะไรสักอย่าง เพื่อให้ท่านไปเสียจากที่นี่

  เมื่อคิดดังนั้นแล้ว รุกขเทวดาต่างก็พากันแสดงตนให้ปรากฏต่อประสาทสัมผัสของพระภิกษุทั้ง ๕๐๐ รูป ด้วยอาการ กิริยา อันน่าสะพรึงกลัวต่าง ๆ เช่น ทำให้เกิดลมพายุพัด ทำให้เกิดฝนตกเฉพาะภาคพื้นนั้น ทำให้ดูประหนึ่งแผ่นดินไหวสะเทือนเลื่อนลั่น ทำให้เกิดเสียงร้องโหยหวนดังเสียงของเปรต หรือสัตว์นรกผู้กำลังได้รับทุกขเวทนาจากการโดนลงทัณฑ์ แม้ที่สุดกระทำให้ภิกษุทั้งหลายได้เห็นภาพอันน่าสะพรึงกลัวต่าง ๆ พวกภิกษุทั้ง ๕๐๐ รูปนั้นก็หาได้หนีจากที่นั้นไปไม่

  รุกขเทวดาผู้ใหญ่ เลยออกอุบาย ให้บริวารช่วยกันบันดาลให้เกิดโรค แก่ภิกษุเหล่านั้น มีอาการป่วยต่าง ๆ กัน เช่น โรคไอ โรคจาม โรคหอบ โรคนอนกรน โรคฝันร้าย โรคเหล่านี้ ทำให้กายของพระภิกษุทั้ง ๕๐๐ รูป มีร่างกายซูบซีด ผอมแห้ง ได้รับทุกขเวทนา จนทนอยู่ ณ ที่นั้นมิได้ จึงพากันเดินทางหลีกหนี ออกจากป่าชัฏนั้น แล้วชวนกันไปเฝ้าพระบรมศาสดา ทูลเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ได้ประสบมา ให้พระบรมศาสดาทรงทราบ

  พระผู้มีพระภาค เมื่อได้ทรงสดับ การที่ภิกษุทั้ง ๕๐๐ รูปได้ประสบมา จึงทรงมีพุทธประสงค์ให้ภิกษุทั้ง ๕๐๐ รูป กลับไปเจริญสมณธรรมในที่เดิม

  จึงทรงประทาน เมตตาสูตร ให้แก่พระภิกษุทั้ง ๕๐๐ รูปได้เรียน เพื่อใช้ป้องกันภัย จากภูต และเทวดา ยักษ์ มาร ทั้งปวง โดยมีพระพุทธฎีกาตรัสว่า

  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงสาธยายพระสูตรนี้ ตั้งแต่ชายป่า จนถึงภายนอก และภายในที่พัก เช่นนี้ ความสวัสดีจะมีแก่เธอทั้งหลาย

  ภิกษุทั้ง ๕๐๐ รูป ได้เรียนพระพุทธมนต์ จนขึ้นใจแล้ว จึงพากันเดินทางกลับไปยังป่าชัฏดังเดิม ครั้นถึงชายป่าชัฏ ภิกษุทั้ง ๕๐๐ รูปก็สาธยายพระพุทธมนต์ บทเมตตาสูตร จนเดินถึงที่พัก

  พวกรุกขเทวดาทั้งหลาย เมื่อได้สดับเสียงเจริญ เมตตาสูตร จากปากพระภิกษุทั้ง ๕๐๐ รูป ก็มีจิตเมตตา รักใคร่ พากันมาต้อนรับปฏิสันถาร รับบาตรจีวร ปัดกวาด หาน้ำใช้ น้ำฉัน แล้วคอยรับใช้ อภิบาลรักษาอยู่ตามแนวป่า มิให้มนุษย์ อมนุษย์ และสัตว์ร้ายใด ๆ มารบกวน

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • ไม่ประสงค์ออกนาม
  1 ทศวรรษ ที่ผ่านมา

  เคยไห้วพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ท่านบอกว่ามีแต่เทวดา และคุณว่าเทวดามีจริงไหม๊ (แต่ถ้าอยากรู้ผีมีจริงไหม๊คุณต้องลองดูเอง) โชคดี

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • 1 ทศวรรษ ที่ผ่านมา

  ผีตัวเป็นๆไม่น่าจะมีนะครับ

  คงจะมีแต่วิญญาณ

  ทุกวันนี้ที่เห็นๆกันว่าผีมันดูแปลกๆ

  มีเสื้อผ้าเครื่องประดับทั้งๆที่สิ่งของเหล่านี้ไม่น่าจะมีวิญญาณตามติดผู้ตายไปด้วย

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • 1 ทศวรรษ ที่ผ่านมา

  ผมเชื่อนะว่าผีหรือวิณญาณมีจริง ในถานะที่ผมเดินทางบ่อยๆเจออะไรที่พิสูจน์ไม่ได้มาหลายครั้ง ครั้งล่าสุดที่สุราษ

  ผมพักในโรงแรมมองที่บรรไดขึ้นชั้นต่อไปเห็นคนขึ้นบรรได ไม่มีเท้า สักพักเดียวคนข้างบนวิ่งลงมาบอกว่าเห็นคนไม่มีเท้าผ่านเขาไปออกทางหน้าต่างทางเดิน ไม่รู้ว่าทีผมเห็นเขาเรียกว่าไร

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • คุณคิดเห็นเป็นเช่นไรเกี่ยวกับคำตอบ? คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้เพื่อโหวตคำตอบ
 • MI1
  Lv 4
  1 ทศวรรษ ที่ผ่านมา

  ก็ขึ้นอยู่กับความหมายของคำว่าผี ของท่านครับ ท่านหมายความว่าอย่างไร หมายความว่าคนที่ตายก็คือผี อย่างนี้ก็เห็นอยู่ทุกวันดาดดื่น ผีแบบไหน ผีมาหลอกมาหลอนถ้าอย่างนี้ คงไม่น่าจะมีครับ เพราะคนเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง ถ้ามีผีหลอกหลอนเหมือนผีคน ก็น่าจะมีผีหมูที่เรากิน วัว ควาย ปลา ฯลฯ เป็นผีมาคอยหลอกหลอนเราด้วย เพราะก็เป็นสัตว์บนโลกเหมือนกันไม่เห็นมีใครพูดถึง เมื่อคืนโดนผีหลอก ผีปลาราดพริก เมื่อวานไปกินเขา เขามาทวงร่างกายเขาืคืน หรืออะไรแบบนี้ ได้ไง แค่คิดก็รู้สึกประหลาด ผีที่หลอกอยู่ทุกวันนี้ ส่องกระจกทีไรก็เห็นมันทุกที เชื่อเถอะ

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • 1 ทศวรรษ ที่ผ่านมา

  สิ่งที่เราไม่เคยเห็น ก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่มี.,

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • ไม่ประสงค์ออกนาม
  1 ทศวรรษ ที่ผ่านมา

  ถ้าเป็นตัวเองก้เชื่อว่าไม่มีค่ะ เพราะไม่เคยเห็นและสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ และก็ไม่อยากด้วยค่ะ แต่ก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะ น้องเป็นคนเห็นค่ะ และดิฉันก็ได้ยินบางอย่างก่อนที่น้องจะไปที่อื่น รุ่งเช้าน้องก็มาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้น

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • Mor r
  Lv 4
  1 ทศวรรษ ที่ผ่านมา

  ไม่เชื่อ อย่างแน่นอน

  เพราะ คน ยังสร้างผีขึ้นทุกวัน เพื่อหลอกกันเองอยู่ตลอดมา

  จึงยังมีผีอยู่มากมาย (ลองคิดดูคร่าวๆ คนๆเดียวไม่ได้สร้างผีแค่ตัวเดียวซะด้วย)

  ด้วยเหตุนี้ ผีจึงมีใน"โลก" . ต่อเมื่อ"พ้นโลก"ได้ จึงจะหมดผี ครับ

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • 1 ทศวรรษ ที่ผ่านมา

  ดิฉันเชื่อว่า...ไม่มีค่ะ เพราะไม่เคยเห็นเลย

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • 1 ทศวรรษ ที่ผ่านมา

  ถ้าผีคือวิญญาณของคนที่ตายไปแล้ว เราเชื่อว่าผีมีจริง เพราะเราเคยเห็นย่าของเราที่ตายไปแล้ว 49วันกับตาของเราเอง แต่ถ้าเป็นผีทั่วไปเราไม่เคยเห้นนะ คิดว่าต้องเป็นดวงวิญญาณที่มีความสัมพันธ์กันเท่านั้น จึงสามารถติดต่อกันได้

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
ยังคงมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ หาคำตอบของคุณได้ด้วยการเริ่มถามเลยในตอนนี้