ต้องการยอเลิกอีเมล์แอดเดรส อันเก่า เพราะมีคนอื่นเข้าไปล๊อกใช้ จะทำอย่างไร?

2 คำตอบ 2