สถานกงศุล กับสถานฑูต ทำหน้าที่ต่างกันอย่างไร?

3 คำตอบ

คะแนนความนิยม
 • ไม่ประสงค์ออกนาม
  1 ทศวรรษ ที่ผ่านมา
  คำตอบที่โปรดปราน

  สถานกงศุล ทำหน้าที่ คอยช่วยเหลือในเชิงพาณิชย์และดูแลผลประโยชน์

  ของคนชาตินั้นๆที่แต่ละประเทศผู้แต่งตั้งกงสุลที่ไปอยู่ในต่างประเทศนั้น ๆ

  สถานทูต ทำหน้าที่ ผู้แทนในการเจรจาและดูแลผลประโยชน์

  คนที่อาศัยอยู่ในชาติแต่ละประเทศนั้นๆค่ะ!

  แหล่งข้อมูล: http://www.mfa.go.th/web/2632.php
  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • 1 ทศวรรษ ที่ผ่านมา

  กงสุล เป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ Consul กงสุล คือ บุคคลที่รัฐบาลของรัฐหนึ่งได้แต่งตั้งออกไปเป็นตัวแทนของตนประจำอยู่ในอีกรัฐหนึ่ง โดยปกติจะประจำตามเมืองท่าหรือในเมืองซึ่งเป็นทำเลการค้า เพื่อดูแลช่วยเหลือคนชาติของกงสุลที่พำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ และเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ทั่วไป เฉพาะอย่างยิ่งในทางการพาณิชย์และการเดินเรือของรัฐผู้แต่งตั้ง นอกจากนั้นกงสุลยังมีหน้าที่ทำการแทนเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง คือเป็นนายทะเบียนจดทะเบียนต่าง ๆ ทั้งในด้านการสำมะโนครัว และหนังสือสำคัญอื่น ๆ สำหรับคนชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นด้วย

  มีผู้สงสัยอีกว่า กงสุลและผู้แทนทางการทูตต่างกันอย่างไร ทูตมีหน้าที่เป็นผู้แทนของรัฐหนึ่งไปประจำอยู่ในอีกรัฐหนึ่ง แต่กงสุลนั้นไม่มีหน้าที่เป็นผู้แทนของรัฐ หน้าที่ของกงสุลคือคุ้มครองผลประโยชน์ของเอกชนชาติของตนในต่างประเทศ และมีหน้าที่เกี่ยวกับการค้าเป็นสำคัญ

  อนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันต่าง ๆ กงสุลไม่ได้รับในลักษณะเดียวกันกับทูต คือไม่มีระเบียบประเพณีหรือกฎหมายระหว่างประเทศกำหนดไว้เป็นหลักการทั่วไป แต่ต้องมีอนุสัญญา

  กำหนดขึ้นเป็นพิเศษเป็นประเทศ ๆ ไป โดยปกติกงสุลได้รับเอกสิทธิ์เฉพาะบางอย่างเท่าที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ราชการของตน กับได้รับความคุ้มกันเกี่ยวกับบรรดาเอกสารราชการของกงสุล และสถานกงสุลก็ไม่ได้รับความคุ้มกันเช่นสถานทูต เป็นต้น

  นิยามศัพท์ กงสุล หมายถึง พนักงานผู้มีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์และคนในบังคับ ณ ต่างประเทศ มี ๓ ระดับ คือ กงสุลใหญ่ Consul-General (เจ้าหน้าที่การทูต ๙) กงสุล Consul (เจ้าหน้าที่การทูต ๖ ) และรองกงสุล ประจำหน่วยงาน สถานกงสุลใหญ่ต่าง ๆ

  กงสุลแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ กงสุลอาชีพ และกงสุลกิตติมศักดิ์ทั้งยังมีหลายชั้น คือ กงสุลใหญ่ กงสุล กงสุลรอง และตัวแทนกงสุล สถานที่ทำงานจึงเรียกว่า สถานกงศุล

  ความแตกต่างที่เด่นชัด คือขอบเขตอำนาจหน้าที่ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่การทูตอยู่ในสังกัดหน่วยกรมกองของกระทรวงการต่างประเทศ ปฏิบัติภารกิจในต่างแดนและเป็นตัวแทนทางราชการ ในเขตการปกครองที่ดูแลอยู่

  นิยามศัพท์ คำว่า "ทูต" หมายถึง ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนไปยังต่างประเทศ เพื่อเจรจา นำสารสำคัญของรัฐประเทศ หรือเจริญ สันถวไมตรีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทางราชการ หรือ ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ในราชการแผ่นดิน โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่นั้น อยู่ภายนอกราชอาณาจักร

  "เอกอัครราชทูต หมายถึง ทูตอันดับหนึ่ง ซึ่งประมุขของรัฐ แต่งตั้งไปประจำยังสำนักของประมุขในอีกรัฐหรือประเทศอื่น เพื่อเป็นตัวแทนหลักในการเจรจา

  กิจการต่าง ๆ รวมทั้งงานในเครือคุ้มครองดูแลประชาชน ตลอดจนผลประโยชน์ของคนจากชาติตนในประเทศอื่น

  -ตำแหน่ง Ambassador Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่การทูต ๑๐

  -ตำแหน่ง Minister เจ้าหน้าที่การทูต ๙

  -ตำแหน่ง Minister-Counsellor เจ้าหน้าที่การทูต ๘

  สังกัดหน่วยงาน สถานเอกอัครราชทูต (ในต่างประเทศ).....

  • lara5 ปี ที่ผ่านมารายงาน

   ขอบคุณ อ่านแล้วเข้าใจ ขอบคุณนะคะ

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • 1 ทศวรรษ ที่ผ่านมา

  ดิฉันคิดว่าทำหน้าที่เหมือนกันมั้งคะ บางคนก็เรียกสถานกงศุล บางคนก็เรียกสถานฑูฒ (ถ้าดิฉันตอบผิด ก็ขอโทษด้วยนะคะ)

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
ยังคงมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ หาคำตอบของคุณได้ด้วยการเริ่มถามเลยในตอนนี้