เมื่อมีทุกข์จึงรู้ว่ามีสุข แล้วถ้าคนมีแต่สุขอย่างเดียวโดยไม่รู้จักทุกข์เลย ความสุขแบบนั้นจะมีค่าหรือไม่ครับ?

ศาสนาบอกว่าเมื่อมีทุกข์จึงรู้สุข และถ้ายิ่งทนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วทำให้มีทุกข์มากๆ
เมื่อได้รับชัยชนะมาแล้วความสุขที่ได้รับมานั้นย่อมมีค่าตามมาด้วย
แล้วถ้าคนมีแต่สุขอย่างเดียวโดยไม่รู้จักทุกข์เลย
หรือกลับกันถ้ามีแต่ทุกข์อย่างเดียวโดยไม่รู้จักสุขเลย
ความสุขหรือความทุกข์แบบนั้นจะมีค่าหรือไม่ครับ
13 คำตอบ 13