แนวทางการแก้ไขปัญหาประชากรแอบแฝงในหลายๆเมืองใหญ่แบบไหนถึงจะได้ผลดีที่สุด?

อัพเดต: ปัญหาประชากรแอบแฝงในตัวเมืองใหญ่หลายๆแห่ง ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ ระบบสาธารณูปโภคที่ดีและเพียงพอกับประชากรที่เป็นประชากรหลักในพื้นที่ หน่วยงานรัฐ หลายๆแห่งต้องประสบกับปัญหาทำงานหนักเกินตัว ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ปัญหาการขาดแคลนเงินงบประมาณสนับสนุน ... แสดงเพิ่มเติม ปัญหาประชากรแอบแฝงในตัวเมืองใหญ่หลายๆแห่ง ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภคที่ดีและเพียงพอกับประชากรที่เป็นประชากรหลักในพื้นที่ หน่วยงานรัฐ
หลายๆแห่งต้องประสบกับปัญหาทำงานหนักเกินตัว ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
ปัญหาการขาดแคลนเงินงบประมาณสนับสนุน จนทำให้เกิดผลกระทบต่อสวัสดิการ
สุขภาพอนามัยและสภาวะจิตใจของประชากรหลักในพื้นที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่
ปฏิบัติงาน คุณคิดว่าแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาประชากรแอบแฝงใน
เมืองใหญ่แบบไหนถึงจะได้ผลดีและเห็นเป็นรูปธรรม สามารถดำเนินการได้รวดเร็ว
โดยใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินที่ไม่สูงมากนัก
7 คำตอบ 7