คุณมีพฤติกรรมในชีวิตประจำวันอะไรบ้างที่เปลี่ยนไปจากเดิม หลังจากได้รับรู้เรื่องภาวะโลกร้อน?

73 คำตอบ 73