• อะไรจะเกิดขึน หากระบบถ่วงดุลของประเทศมีความเสื่อม?

  ประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยพระองค์ทรงใช้อำนาจผ่านทางกระบวนการ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ หากกระบวนการทั้งสามนี้ มีจุดอ่อนจุดด้อยเกิดขึ้นแล้ว เตาสามเส้านี้ จะถ่วงดุลกันได้หรือไม่อย่างเร เช่นสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ ตุลาการ ก้อนโต บริหารโตพอประคับประคอง นิติบัญญัติเป็นเสมือกรวดก้อนหนึ่ง... แสดงเพิ่มเติม
  ประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยพระองค์ทรงใช้อำนาจผ่านทางกระบวนการ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ หากกระบวนการทั้งสามนี้ มีจุดอ่อนจุดด้อยเกิดขึ้นแล้ว เตาสามเส้านี้ จะถ่วงดุลกันได้หรือไม่อย่างเร เช่นสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ ตุลาการ ก้อนโต บริหารโตพอประคับประคอง นิติบัญญัติเป็นเสมือกรวดก้อนหนึ่ง สมาชิกพิจารณาเหมือนที่เข้าใจหรือไม่
  4 คำตอบ · การเมือง · 7 ปีที่ผ่านมา
 • จะเกิดอะไรขึ้นกับเยาวชนบ้าง หากคำว่าปรองดอง ไม่มีความหมาย?

  เมื่อคำว่าปรองดอง เป็นคำที่แสดงถึงความอลุ่มอะล่วยกันในสังคม ถ้อยทีถ้อยอาศัย ปลอบประโลมกันและกัน ผิดไปแล้วขอให้แก้ไข กลับเนื้อกลับตัวกลับใจ สังคมพร้อมอภัยให้ มาร่วมกัน มาอยู่ร่วมกันพัฒนากันและกันให้เจริญก้าวหน้า เพื่อดำรงอยู่ได้ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากเยาวชนยุคนี้ไม่เข้าใจความหมายของคำว่าการปรองดอง (การปรองดอง โดยส่วนตัว เป็นความหมายบวก... แสดงเพิ่มเติม
  เมื่อคำว่าปรองดอง เป็นคำที่แสดงถึงความอลุ่มอะล่วยกันในสังคม ถ้อยทีถ้อยอาศัย ปลอบประโลมกันและกัน ผิดไปแล้วขอให้แก้ไข กลับเนื้อกลับตัวกลับใจ สังคมพร้อมอภัยให้ มาร่วมกัน มาอยู่ร่วมกันพัฒนากันและกันให้เจริญก้าวหน้า เพื่อดำรงอยู่ได้ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากเยาวชนยุคนี้ไม่เข้าใจความหมายของคำว่าการปรองดอง (การปรองดอง โดยส่วนตัว เป็นความหมายบวก และหากวันหนึ่งมันไม่เป็นบวกเสียแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นกับคำคำนี้การปรองดอง)
  5 คำตอบ · การเมือง · 7 ปีที่ผ่านมา
 • นิพพาน มีจริงหรือไม่?

  ความหมายของนิพพาน ความรู้เรืองนิพพาน บริบทการมุ่งสู่นิพพาน ทำอย่างไร ได้อย่างไร ทำได้จริงๆ ไหม
  ความหมายของนิพพาน ความรู้เรืองนิพพาน บริบทการมุ่งสู่นิพพาน ทำอย่างไร ได้อย่างไร ทำได้จริงๆ ไหม
  8 คำตอบ · ศาสนาและจิตวิญญาณ · 7 ปีที่ผ่านมา
 • ทำไมเราต้องปรองดอง เมื่อเราเป็นประชาธิปไตย?

  ผมสงสัย เรียกร้องหาความปรองดองในระดับประเทศ ระดับครอบครัวที่รักประชาธิปไตย ในแง่ความคิด ความเห็น เขายังมีเอกภาพ ของเขาเองอยู่เลย (ไม่เชื่อไปคุยกับสามี หรือภรรยาดู) บรรยากาศบ้านเมืองขณะนี้ก็ถกต้องแล้วมิใช่หรือครับ หรืออย่างไร
  ผมสงสัย เรียกร้องหาความปรองดองในระดับประเทศ ระดับครอบครัวที่รักประชาธิปไตย ในแง่ความคิด ความเห็น เขายังมีเอกภาพ ของเขาเองอยู่เลย (ไม่เชื่อไปคุยกับสามี หรือภรรยาดู) บรรยากาศบ้านเมืองขณะนี้ก็ถกต้องแล้วมิใช่หรือครับ หรืออย่างไร
  8 คำตอบ · รัฐบาล · 7 ปีที่ผ่านมา
 • ใครจะเป็นผู้กำเนิดชุดความจริง กรณีทางการเมืองของประเทศ?

  กรณีชาวพุทธ หากพิจารณาข้อมูลใดๆ เคยถามตนเองบ้างไหมใช้หลักกาลามสูตรแล้วหรือไม่ การเสพการรับ ได้กลั่นกรองเลือกหรือเปล่า ผ่านกระบวนการทางความคิดอย่างแยบคายของตนดีที่สุดหรือยัง ตรงนี้เป็นข้อสังเกต นำมาสู่คำว่าภูมิคุ้มกัน อะไรคือภูมิคุ้มกัน ก็น่าสงสัยเหมือนกันนะ
  กรณีชาวพุทธ หากพิจารณาข้อมูลใดๆ เคยถามตนเองบ้างไหมใช้หลักกาลามสูตรแล้วหรือไม่ การเสพการรับ ได้กลั่นกรองเลือกหรือเปล่า ผ่านกระบวนการทางความคิดอย่างแยบคายของตนดีที่สุดหรือยัง ตรงนี้เป็นข้อสังเกต นำมาสู่คำว่าภูมิคุ้มกัน อะไรคือภูมิคุ้มกัน ก็น่าสงสัยเหมือนกันนะ
  2 คำตอบ · การบังคับใช้กฏหมายและตำรวจ · 7 ปีที่ผ่านมา
 • ประเทศไทย เจริญกว่านี้ได้ไหม?

  ประเทศไทย หรืออดีต ประเทศสยาม ตอนเป็นประเทศสยาม ของดินแดนนี้ ใครมีความรู้บ้างครับ ผมไม่รู้เลยครับ
  ประเทศไทย หรืออดีต ประเทศสยาม ตอนเป็นประเทศสยาม ของดินแดนนี้ ใครมีความรู้บ้างครับ ผมไม่รู้เลยครับ
  5 คำตอบ · รัฐบาล · 7 ปีที่ผ่านมา
 • จากเหตการณ์ที่ประเทศประสบ กับความผันผวนของโลก?

  ประเทศไทยมีชัยภูมิที่สำคัญในย่านนี้ เป็นที่หมายปองของมหาอำนาจ เราจะถูกโอ๋ ถูกให้ความสำคัญ คำถามคือ เราพลเมืองของประเทศนี้ ที่มีวิถีพุทธเป็นแนวทางดำเนิน เรามีความสุขตามอัตตภาพ ทุกวันนี้เรากระทบเพราะอะไร เหตุผลที่แท้จริงคืออะไร พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เป็นอนิจจัง เกิด แก่ เจ็บ ตาย... แสดงเพิ่มเติม
  ประเทศไทยมีชัยภูมิที่สำคัญในย่านนี้ เป็นที่หมายปองของมหาอำนาจ เราจะถูกโอ๋ ถูกให้ความสำคัญ คำถามคือ เราพลเมืองของประเทศนี้ ที่มีวิถีพุทธเป็นแนวทางดำเนิน เรามีความสุขตามอัตตภาพ ทุกวันนี้เรากระทบเพราะอะไร เหตุผลที่แท้จริงคืออะไร พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เป็นอนิจจัง เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสังขารที่ปรากฏ การกระทำเพื่อถึงพระเจ้า ถึงศาสดา พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตรัสไว้ สมาชิกเข้าใจพิจารณามีข้อเสนออย่างไรครับ
  4 คำตอบ · ศาสนาและจิตวิญญาณ · 7 ปีที่ผ่านมา
 • นิพพาน กับประชาธิปไตย?

  ไปด้วยกัน หรือลึกซึ่งต่างกัน ตกลงในช่วงชีวิตจะไปนิพพานหรือได้ประช่าธิปไตย ขณะดำรงชีพอยู่นี้ อะไรก่อนดีครับ
  ไปด้วยกัน หรือลึกซึ่งต่างกัน ตกลงในช่วงชีวิตจะไปนิพพานหรือได้ประช่าธิปไตย ขณะดำรงชีพอยู่นี้ อะไรก่อนดีครับ
  4 คำตอบ · ศาสนาและจิตวิญญาณ · 7 ปีที่ผ่านมา
 • ถามชายไทยทุกคน ก้นบึ้งของหัวใจกรณีนี้?

  ชายไทยทุกคน จะมีความเห็นอย่างไร กรณีคู่ชีวิตของเรา เขาจะเปลี่ยนไปจากสตรีไทย ไปเป็นสตรีสากล
  ชายไทยทุกคน จะมีความเห็นอย่างไร กรณีคู่ชีวิตของเรา เขาจะเปลี่ยนไปจากสตรีไทย ไปเป็นสตรีสากล
  8 คำตอบ · ครอบครัว · 7 ปีที่ผ่านมา
 • การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อเธอหรือเพื่อฉัน หรือเพื่อชาติ จักกรีวงศ์?

  ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง คนไทยควรมีรัฐธรรมนูญของข้อตกลงของเรา ผมเห็นด้วย ท่านไม่เห็นด้วยก็ว่่ามา
  ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง คนไทยควรมีรัฐธรรมนูญของข้อตกลงของเรา ผมเห็นด้วย ท่านไม่เห็นด้วยก็ว่่ามา
  5 คำตอบ · กฎหมายและจริยธรรม · 7 ปีที่ผ่านมา
 • จะมีสมาชิกในนี้ ท่านใดบ้างไหม?

  ที่จะพออธิบายความหมายที่แท้จริงของประชาธิปไตยที่แท้จริง เพราะผมก็คงเข้าใจไปอย่างหนึ่ง ท่านเข้าใจอย่างไรครับ เชิญนะครับ
  ที่จะพออธิบายความหมายที่แท้จริงของประชาธิปไตยที่แท้จริง เพราะผมก็คงเข้าใจไปอย่างหนึ่ง ท่านเข้าใจอย่างไรครับ เชิญนะครับ
  10 คำตอบ · กฎหมายและจริยธรรม · 7 ปีที่ผ่านมา
 • คำถามวันนี้ ทำดี ละเว้นชั่ว จิตใจบริสุทธิ์?

  วันนี้สมาชิกได้บ้างไหม ของง่ายๆ แค่นี้
  วันนี้สมาชิกได้บ้างไหม ของง่ายๆ แค่นี้
  10 คำตอบ · ศาสนาและจิตวิญญาณ · 7 ปีที่ผ่านมา
 • เมื่อการเมืองเป็นของเล่น แล้วมีคนมาทำให้มันเป็นของจริงไหม?

  จริงไม เชือไหม นักปกครองทำเล่นๆ ประชาชนไม่เล่นด้วย
  จริงไม เชือไหม นักปกครองทำเล่นๆ ประชาชนไม่เล่นด้วย
  7 คำตอบ · การเมือง · 7 ปีที่ผ่านมา
 • พรรคการเมืองของไทยคืออะไร สากลคืออะไร?

  อุดมการณ์คืออะไร
  อุดมการณ์คืออะไร
  3 คำตอบ · การเมือง · 7 ปีที่ผ่านมา
 • จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ สำหรับประเทศไทย?

  เมื่อวันหนึ่งประเทศไทยของเรา ดำรงอยู่โดยมีความเจริญก้าวหน้า อย่างชัดเจน แล้ววันหนึ่งประเทศไทย ก็ต้องถอยหลังกลับไปที่ีเก่า ดังเดิม เมื่อประเทศของเรามีลักษณะเช่นนีั้จริงๆ ในรอบสิบปีที่ผ่าน เขาสร้างความเปลี่ยนแปลงจริงๆ ทำได้จริงๆ (ในสถานะผู้ติดตาม อยากได้ฟังทัศนะของ ดร.สมคิด) โซ่อะไรหรือที่นำมาคล้องต่อกันเพื่อการต่อยอด ทุกวันนี้ยังโหยหาอยู่... แสดงเพิ่มเติม
  เมื่อวันหนึ่งประเทศไทยของเรา ดำรงอยู่โดยมีความเจริญก้าวหน้า อย่างชัดเจน แล้ววันหนึ่งประเทศไทย ก็ต้องถอยหลังกลับไปที่ีเก่า ดังเดิม เมื่อประเทศของเรามีลักษณะเช่นนีั้จริงๆ ในรอบสิบปีที่ผ่าน เขาสร้างความเปลี่ยนแปลงจริงๆ ทำได้จริงๆ (ในสถานะผู้ติดตาม อยากได้ฟังทัศนะของ ดร.สมคิด) โซ่อะไรหรือที่นำมาคล้องต่อกันเพื่อการต่อยอด ทุกวันนี้ยังโหยหาอยู่ สมาชิดเชิญวิพากษ์ตามอัธยาศัย ครับ
  3 คำตอบ · การเมือง · 7 ปีที่ผ่านมา
 • ไตรลักษณ์ ท่านเข้าใจอย่างไร?

  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไตรลักษณ์ เชื่อไหม จริงไหม อย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียด คืออะไร
  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไตรลักษณ์ เชื่อไหม จริงไหม อย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียด คืออะไร
  11 คำตอบ · ศาสนาและจิตวิญญาณ · 7 ปีที่ผ่านมา
 • มาตรการทางภาษี เพื่อการถ่วงดุล?

  ผมเห็นด้วยกับการที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเสนอกรณีมาตรการภาษี เพื่อการตรวจสอบนักการเมือง ถ้าทำจนเป็นหลักธรรมชาติได้ ผมมีความเชื่อว่าการคอรัปช่ันจะไม่มีเลย หรือมีน้อยมาก ถ้าผสมผสานกับวิธีการประจานในกรณีที่พิสดารจากปกติ ท่านคิดอย่างไร
  ผมเห็นด้วยกับการที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเสนอกรณีมาตรการภาษี เพื่อการตรวจสอบนักการเมือง ถ้าทำจนเป็นหลักธรรมชาติได้ ผมมีความเชื่อว่าการคอรัปช่ันจะไม่มีเลย หรือมีน้อยมาก ถ้าผสมผสานกับวิธีการประจานในกรณีที่พิสดารจากปกติ ท่านคิดอย่างไร
  8 คำตอบ · กฎหมายและจริยธรรม · 7 ปีที่ผ่านมา
 • เมื่อ สส. หรือ สว. อภิปรายในสภา แล้วแฉมูลที่เป็นความผิด?

  เมื่อผู้ทำหน้าที่ตัวแทนของภาคประชาชน เข้าทำหน้าที่และมีการแสดงออกหรืออภิปรายในกรณีที่เป็นความผิดของกฎหมายบ้านเมือง มีหน่วยงานไหนบ้างไหมที่ดำเนินการต่อจากหลักฐานพยานที่กล่าวอ้างกันในสภาอันทรงเกียรติ กรณีเอกสิทธิคุ้มครอง ควรจะคุ้มครองกรณีที่ถูกต้อง กรณีที่ไม่ถูกต้องชัดเจน ก็ไม่ควรได้รับความคุ้มครอง เห็นอย่างไรครับ
  เมื่อผู้ทำหน้าที่ตัวแทนของภาคประชาชน เข้าทำหน้าที่และมีการแสดงออกหรืออภิปรายในกรณีที่เป็นความผิดของกฎหมายบ้านเมือง มีหน่วยงานไหนบ้างไหมที่ดำเนินการต่อจากหลักฐานพยานที่กล่าวอ้างกันในสภาอันทรงเกียรติ กรณีเอกสิทธิคุ้มครอง ควรจะคุ้มครองกรณีที่ถูกต้อง กรณีที่ไม่ถูกต้องชัดเจน ก็ไม่ควรได้รับความคุ้มครอง เห็นอย่างไรครับ
  4 คำตอบ · กฎหมายและจริยธรรม · 7 ปีที่ผ่านมา
 • เมื่อเราต้องเสียภาษี เพื่อการพัฒนาประเทศ?

  แค่การอ้างว่าเราเป็นผู้เสียภาษี นั่นคือหน้าที่ของเรา เราไม่คิดที่จะ รักษาสิทธิของเราบ้างหรือ ในฐานพลเมืองของชาติ
  แค่การอ้างว่าเราเป็นผู้เสียภาษี นั่นคือหน้าที่ของเรา เราไม่คิดที่จะ รักษาสิทธิของเราบ้างหรือ ในฐานพลเมืองของชาติ